Inkoop/Verkoop / Korte termijn verhuur/ Reparatie/Onderhoud                                      
      Beste prijs, snel - gratis levering  

Algemene voorwaarden Hermas trading
mail: info@hermastrading.com
Website: hermastrading.com
Definities
1. Hermas trading: Hermas trading, gevestigd te Dordrecht onder KvK nr. 69034249.
2. Klant: degene met wie Hermas trading een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Hermas trading en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Hermas trading.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Hermas trading zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Hermas trading zich het recht voor de offerte of
het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige
rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Hermas trading slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die Hermas trading hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Hermas trading hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar
zijn gemaakt, kan Hermas trading te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hermas trading niet kon voorzien ten tijde
van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Hermas trading vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hermas trading, geldend voor de periode waarin
hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Hermas trading een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een
richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
8. Hermas trading is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Hermas trading de klant tijdig te laten weten waarom
een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Hermas trading heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Hermas trading prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Hermas trading op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met
de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Hermas trading mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 5 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Hermas trading de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
4. Hermas trading behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Hermas trading gerechtigd de wettelijke rente van 2%
per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening
te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Hermas trading.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Hermas trading zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Hermas trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hermas trading, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Hermas trading te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Hermas trading gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Hermas trading roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Hermas trading, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hermastrading.com, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Hermas trading, hermastrading.com, kan worden
gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Hermas trading, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan Hermas trading heeft geretourneerd, dan zal Hermas trading eventuele door de consument betaalde
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Hermas trading voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1. Hermas trading kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Hermas trading heeft voldaan, tenzij de klant voor
die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Hermas trading.
3. Hermas trading is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Hermas trading te
verrekenen met een vordering op Hermas trading.
Eigendomsvoorbehoud
1. Hermas trading blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Hermas trading op grond van wat voor met Hermas trading gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Hermas trading zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien Hermas trading een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
Hermas trading het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Hermas trading, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Hermas trading het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Hermas trading kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Hermas trading opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Hermas trading door Hermas
trading schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Hermas trading niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Hermas trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Hermas trading, bij gebreke waarvan Hermas
trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Hermas trading die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Hermas trading de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Hermas trading
enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 5 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
kaartjes
het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Hermas trading voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. Hermas trading heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Hermas trading tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Hermas trading tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Hermas trading.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Hermas trading de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Hermas trading redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens
of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Hermas trading tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Hermas trading
geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Hermas trading geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Hermas trading daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Hermas trading uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Hermas trading in
staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hermas
trading gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Hermas trading.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hermas trading ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Hermas trading een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Hermas trading verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Hermas trading
1. Hermas trading is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Hermas trading aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Hermas trading is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.
4. Indien Hermas trading aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Hermas trading vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Hermas trading toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Hermas trading niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Hermas trading in verzuim is.
3. Hermas trading heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Hermas trading kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Hermas trading in
de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Hermas trading kan worden toegerekend in een
van de wil van Hermas trading onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien
van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-
heid niet van Hermas trading kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Hermas trading 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Hermas trading er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Hermas trading is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Hermas trading is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hermas trading zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Hermas trading.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Hermas trading bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hermas trading is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.
Opgesteld op 26 augustus 2022.

E-mailen
Bellen