Kopieermachines - printers - Benodigdheden - Onderhoud - Korte termijn verhuur


info@hermastrading.com (+31) 06 85 00 27 40

LEVERINGSVOORWAARDEN Hermas trading
Definities
1. Hermas trading: Hermas trading, gevestigd te Dordrecht onder KvK nr. 69034249.
2. Klant: degene met wie Hermas trading een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Hermas handel en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen
van diensten of producten door of namens Hermas trading.
2. Partijen kunnen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn
geven.
3. Partijen sluiten de geldigheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de
klant van derden uitdrukkelijk uit.
Betalingen en betalingstermijnen
1. Hermas trading mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het bedrag
verlangen.
2. De klant betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat bevat dat indien de klant het
verplicht bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Hermas trading de klant een aanmaning moet sturen dan wel in gebreke moet
te stellen.
4. Hermas trading zich het recht voor om een afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten van producten.
Gevolgen niet vooraf betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de 2% termijn, dan is Hermas trading goedgekeurd de wettelijke rente van
per maand voor handelstransacties en niet wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening
te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
berekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij en buitengerechtelijke incassokosten en bij betaling
verschuldigd aan Hermas trading.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig begint, mag Hermas trading verplichtingen op de klant niet vooraf aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag van surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vooruitbetaling
van Hermas trading op de onmiddellijke klant opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn samenwerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hermas trading, dan is hij nog
rossen verplicht de volledige betaling aan Hermas trading te betalen.
Recht van reclame
1. Annulering van de klant in verzuim is, is recht van reclame in te ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant producten.
2. Hermas trading roept het recht van reclame op in het middel van een schriftelijke mededeling.
3. de klant op de hoogte is gesteld van het recht van reclame, klant de klant de producten
recht betrekking op heeft, onmiddellijke te retourneren aan Hermas trading, gesloten overeenkomsten andere overeenkomsten
maken.
4. De kosten voor het terughalen van -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op datum:
het product wordt niet gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt van aangepast
het geen product is niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of loss krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag helemaal de consument het laatste product van onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft opgehaald
zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet gaat verwijderen
3. De consument kan zijn op het herroepingsrecht beroep maken via info@hermastrading.com, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Hermas trading, hermastrading.com, kan worden
downloaden.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Hermas trading, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument vroegtijdig gebruik heeft gemaakt en als gevolg hiervan tijdig de volledige
bestelling aan Hermas trading heeft komende, dan zal Hermas trading eerst door de consument betaald
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tussentijdse bestelling aan de consument
terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen voor rekening van Hermas trading voor zover de volledige bestelling wordt
zeg maar.


Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn tijdige retourneert, dan
komen de kosten voor het resultaat van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
de klant een consument is, doet de klant van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voorwaarden verbintenis op te schorten.


retentierecht
1. Hermas trading kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
vooruit de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Hermas trading heeft voldaan, tenzij de klant voor
die kosten heeft voldoende zekerheid gesteld.
2. De retentierecht inclusief op grond van afwikkelingen afwikkelingen betalingen
is aan Hermas trading.
3. Herziening is nooit mogelijk voor toekomstige veranderingen als gevolg van het
van zijn retentierecht.


Verrekening
de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Hermas trading te
rekenen met een vordering op Hermas trading.


Eigendomsvoorbehoud

1. Hermas blijft eigenaar van alle producten voor de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Hermas trading, met sneller over het tekort schieten in de
nakoming van de overeenkomst.
2. Tot die tijd kan Hermas trading zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. verwerking het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
van bezwaren.
4. Indien Hermas trading een beroep doet op de overeenkomst als ontbonden en heeft
Hermas trading het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


levering
1. Levering vindt plaats tijdens de voorraad.
2. Levering vindt bij Hermas trading, tenzij plaats anders zijn geleverd.
3. Levering van online de producten vindt plaats op het door klant aangegeven adres.
4. Indien de aanvraag niet of niet op tijd voldaan is, heeft Hermas het recht om zijn
verplichtingen op te schorten het volledige deel is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van een schuldeisersverzuim, met als gevolg dat niet aan een verlate levering niet aan
Hermas trading kan tegenwerpen.


Levertijd
1. De door Hermas trading ontvangen de klanten indicatief en geven bij overschrijding van geen recht
op ontbinding van schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn getekend.
2. De betalingstermijn vangt aan boven de door de klant voor akkoord getekend offerte aan Hermas trading door Hermas
schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de rechtsvordering geeft de klant geen recht op vergoedingen en evenmin het recht om
de overeenkomst ontbinden, tenzij haar handel niet binnen 14 dagen na overeenkomst te zijn aangemaand
kan iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant zorgt ervoor dat de klant ervoor zorgt dat producten vooraf kunnen worden betaald
aan.


Levering op afroep
Indien de klant met Hermas trading levering op af is vereist, en de klant zonder zeker te
zijn de aanvragen heeft ontvangen, van bij gebreke van een niet
niet termijn binnen 3 (drie) maanden na de gereedmelding, mag Hermas trading tot annulering van ontbinding van de
overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat Hermas trading tot enige schadevergoeding verplicht zal
zijn of zullen kunnen worden en onverminderd het recht van Hermas trading als gevolg van geleden van te
lijden op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Hermas trading te vergoeden.
Levering en overgang van risico
Het risico van verlies, beschadiging van waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het
moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.
Transportkosten
Transportkosten zijn rekening van de klant, afspraken met iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending
1. Indien de van een geleverd product geopend van beschadigde verpakking is, dan dient de klant, het product in
ontvangst te nemen, van de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke
waarvan Hermas aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.

2. Indien het product van een product aan de klant draagt zelf voor transport van een product
producten van de verpakking gebaseerd op het vervoer te melden aan Hermas trading, bij gebreke waarvan Hermas
trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere merk,
ontploffings- en waterschade afvoer diefstal:
leveren zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Hermas trading die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Hermas trading de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Pas op
1. Indien de klant producten pas later aanvragen dan de leveringsdatum, is het risico van een
algemeen kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.


garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Hermas trading
enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie van materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en ontstaan als gevolg van ongevallen,
mooie wijzigingen aan het product, nalatigheid van ondeskundig gebruik door de klant, en wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden gebruikt.
4. Het risico van verlies, beschadiging van diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over de klant op het moment dat deze juridisch/of daadwerkelijk worden geleverd, en ontwikkeld in de
macht van de klant van van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 5 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt eerst in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs)
kaartjes
het product is niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Hermas trading voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed
vakkundig uit.
2. Hermas heeft het recht om de uitvoering (gedeeltelijk) te laten handelen door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst in onderling overleg en schriftelijk akkoord en betaling van het
vooraf afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Hermas trading vroegtijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Hermas trading tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de implementatiede extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de uitvoering van de
onmiddellijk en in het midden van vorm en op een moment worden schik-baar aan Haar handel.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter vastgelegde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant verzoekt, retourneert Hermas trading de vriendelijkheid.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig van niet behoorlijk door Hermas trading redelijkerwijse informatie, gegevens
van bescheiden beschikbaar en de uitvoering van de overeenkomst vertraging op, dan komen de uitvoering
extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Uitvoering van een dienst
1. Hermas trading zal de klant op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlening en de klant direct in
kennis stellen wanneer de dienstverlening van een kenmerkend onderdeel is voltooid. Op verzoek van de klant
legt Hermas trading verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst heeft uitgevoerd.
2. Indien Hermas trading op enig moment niet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar kunnen
worden nagekomen, dient Hermas trading de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Hermas trading tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Hermas trading
geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant door Hermas trading geleverd product van dienene dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Wees een geleverd product van klantantwoorde dienst niet aan inhoud de redelijkerwijs van de overeenkomst
zou kunnen verwachten, dan zal de klant Hermas trading zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Hermas trading uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan
de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo concrete uitwerking van de tekortkom, zodat Hermas inruilt
staat is hilarisch om te reageren.
5. De cliënt aan te tonen dat de klant betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hermas
trading kan worden gehouden om andere werkzaamheden te verrichten.
ingebrekestelling
1. De ingebrekestellingen ingediende klant te maken aan Hermas trading.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hermas trading ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Hermas trading een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Hermas trading verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Hermas trading
1. Hermas trading is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet van bewuste roekeloosheid.
2. Indien Hermas trading aansprakelijk is voor enige schade, is het aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit van verband met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Hermas trading is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
van schade aan derden.
4. Indien Hermas trading aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag de aansprakelijkheid heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website van in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden bij benadering en kunnen geen zijn tot vergoedingen en/of gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Hermas trading vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
wacht de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. wordt niet uitgesloten in artikel 6:89
BW.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Hermas trading toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, indien deze tekortkoming, gezien bijzondere aard van geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Hermas trading niet blijvend of onmogelijk, dan kan ontbinding
pas aanslaan boven Hermas handelen in verzuim is.
3. Hermas trading heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of indien niet tijdig nakomt, dan wel Hermas trading kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te diep te gaan met de klant zijn niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.
overmacht
1. In aanvulling op het verleend in artikel 6:75
enige ten aanzien van de klant niet aan Hermas trading kan worden gerekend in een van de wil van
Hermas trading onafhankelijke situatie, het uitvoeren van de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
het geheel van de uitvoering van de verplichtingen in redelijkheid niet van de uitvoering van zijn verplichtingen
Hermas trading kan worden gerealiseerd.
2. Tot de in lid 1 overmacht ook - doch niet uitsluitend - worden geacht: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers van
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. zich een overmachtsituatie voor doet doet Hermas trading 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht tien minste 30 kalenderdagen heeft plaatsgevonden, mogen beide partijen de
overeengekomen geheel van ontbinden.
5. Hermas trading is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel genieten.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
van aan te vullen, passagiers partijen vooraf en in onderling overleg de overeenkomst die aan.
Wijziging leveringsvoorwaarden
1. Hermas trading is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen van aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hermas trading zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Een consument is gerechtvaardigd bij een wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te
zeg.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden zonder de
geschreven instemming van Hermas trading.
2. Deze bepaling bepalingen als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in die vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
Hermas trading bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en rechter
1. Op deze leveringsvoorwaarden en recht tussen overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands van
toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hermas trading is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders voor inschrijvingen.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 26 augustus 2022.