Kopieermachines - printers - Benodigdheden - Onderhoud - Korte termijn verhuur


info@hermastrading.com (+31) 06 85 00 27 40

PRIVACYVERKLARING
Hermas trading respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie
onze klanten hebben daarom daarom een richtlijnen en betrekkingen tot deze verwerking
zelf, het doel doelen gericht op de mogelijkheden voor het richten van de rechten zo goed mogelijk te kunnen
vroeger.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere volgsystemen, plaatsen wij geen niet-
geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website om de volgende gebruikersvoorwaarden te gebruiken.
De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang
u de Website gaat eerst een nieuwe versie de huidige versie bespreken.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “de website”): hermastrading.com
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Hermas trading,
gevestigd te Wega 58, 3328PJ Dordrecht, kvk-nummer: 69034249.
Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website de gegevens en informatie
die wetgeving worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, dan wel voor
enige aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde aanbiedingen.
Artikel 3 - De inhoud van de website
Alle afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, commentaren, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alle
technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. iedereen
reproductie, herhaling, gebruik van aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel van slechts een onderdeel ervan,
met verantwoordelijk van de technische applicaties, zondere schriftelijke, tekst van de technische applicaties
is tien sterkte verboden. Indien de beheerder niet directe actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken van de volledige inhoud van een
gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren van strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben updates uit te kunnen voeren
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, problemen van problemen van het
functioneren van de website, waardoor de website van een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. de wijs
uw verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle maatregelen
te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. je bent gebogen
zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website van diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden van uw vorderingen
als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zich gebruiken van elke actie tegen de
beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken bij een als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
schade die hij dienten gevolgen en nog zal lijden op u te verhalen.
Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Hermas trading. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie
over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke die direct of indirect kan worden geïdentificeerd persoon, met name aan de hand van een identificator
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de, fysiologische, gestructureerde, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie van wissing van zijn
persoonsgegevens van beperking van de hem betreffende verwerking, het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten doen door contact met ons op te
nemen via hermastrading1@gmail.com.
Ieder verzoek moet worden verplicht van een kopie van een identiteitsbewijs
handtekening heeft gezet en onder van het adres er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na hete verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. afhankelijk van de deze van
de aanvragen en het aantal van de aanvragen kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
noodzakelijke persoonsgegevens die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen nodig na een
uitdrukkelijk en wettelijk verzoek van die, meer onder deze persoonsgegevens mitsdien niet meer
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de
gegevens.
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
U kunt aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, gestuurd u
een mail naar het volgende adres: hermastrading1@gmail.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website alle persoonsgegevens komt, dient u zich tegen te bezoeken van het
maken van enig gebruik van elke daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) resultaten. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in
situaties.
Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet
wordt bepaald.
Artikel 11 - Koekjes
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt geplaatst op de harde schijf van
uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website kan worden bezocht.
Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te beginnen.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het blijven van sessie- en inloginformatie.
- Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
informatievoorziening beter op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
onze websites bezoeken van welke pc het bezoek.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoeken kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur
worden opgesteld.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen
wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-
tv-en-post/cookies#faq
Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de producten op de website kunnen geen rechten worden onttleend.
Artikel 13 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
exclusief bij eventuele geschillen met deze voorwaarden, behoudens hier een wettelijke
een toepassing van toepassing is.
Artikel 14 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Jamal,
hermastrading1@gmail.com, 0685002740.
Artikel 15 - Toeschrijving
Deze privacyverklaring is opgesteld met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.